Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015

Đăng bài lúc: Thứ sáu, 05/06/2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 319-KH/TWĐTN-KHCN
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc 
lần III – năm 2015
-------------
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III – năm 2015, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức trẻ. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên  đề xuất ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Hội thi theo hướng  thiết thực, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế, thu hút cán bộ, công chức trẻ tham gia. 
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
1. Đối tượng:
Cán bộ, công chức không quá 30 tuổi (tính đến 31/12/2015).  
2. Thời gian:
- Hội thi cấp cơ sở (tỉnh, thành, cơ quan trung ương) thực hiện trong quý III/2015.
- Đăng ký dự thi toàn quốc và nộp giải pháp, ý tưởng sáng tạo trước ngày 30/9/2015.
- Hội thi toàn quốc dự kiến tổ chức giữa tháng 10/2015.
3. Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Nẵng. 
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI (Thể lệ Hội thi kèm theo) 
1. Nội dung
- Kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT.
- Giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo về ứng dụng CNTTnhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.
2. Hình thức
- Thi cá nhân: Cán bộ công chức cấp xã (Bảng A), cấp huyện (Bảng B), cấp tỉnh (Bảng C), cấp trung ương (Bảng D) thi trắc nghiệm kiến thức và kỹ năng thực hành trên máy tính.
- Thi tập thể (Bảng E): Sử dụng kỹ năng thực hành trên máy tính, phối hợp để giải quyết một vấn đề cụ thể trong công việc của các bộ, công chức.
- Thi sáng tạo (Bảng F): Chấm thi vòng sơ khảo chọn tối đa10 giải pháp và 10 ý tưởng xuất sắc nhất để tham gia Hội thi toàn quốc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi, gồm: Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam.
- Thành lập Ban Tổ chức Hội thi, gồm: Đại diện Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học đăng cai tổ chức Hội thi.
- Giao Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, có nhiệm vụ:
+ Phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất tổ chức Hội thi.
+ Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Hội thi tới các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn khối các cơ quan Trung ương.
+ Thường xuyên đôn đốc, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Thông tin liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Hội thi: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ,  Số 7 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội,Điện thoại: 04.35772353, Fax: 04.35770253 hoặc đồng chí Nguyễn Sỹ Vinh, DĐ: 0988086273, Email: vinhnguyen73@gmail.com; Website: www.cytast.vn hoặc www.tinhoctre.info.
2. Các tỉnh, thành đoàn, Đoàn khối các cơ quan Trung ương
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp cơ sở đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tạo được phong trào học tập, ứng dụng CNTT rộng rãi trong cán bộ, công chức trẻ.
- Tuyển chọn, thành lập đội tuyển, tổ chức ôn luyện cho các thí sinh, chuẩn bị các điều kiện tham dự Hội thi toàn quốc.
- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ cấp cơ sở năm 2015. 

 

 TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng,
  Trưởng Ban Dân vận TW (để báo cáo);
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo,
  Văn phòng TW Đảng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ KH&CN, Bộ Nội vụ, Bộ TT&TT,
  Hội THVN (để phối hợp);
- Ban Bí thư TW Đoàn (để báo cáo);
- Các ban, đơn vị khối phong trào TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, Đoàn khối các
  cơ quan Trung ương;
- Lưu KHCN, VP.

BÍ THƯ

  
(Đã ký)
  
Lê Quốc Phong


Top