Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông nghiệp cho thanh niên khu vực miền Trung

Tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế nông nghiệp cho thanh niên khu vực miền Trung

Ngày 16, 17/5/2023, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho thanh niên khu vực miền Trung nhằm cung cấp cho thanh niên kiến thức ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế theo hình thức...
Top