Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Kế hoạch, thể lệ và mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021 26/4/2021 Kế hoạch, thể lệ và mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII, năm 2021  Tải về
Thể lệ kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I (sửa đổi) 10/01/2021
Thể lệ Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I cập nhật  ngày 10/01/2021
Tải về
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 25/11/2016 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 Tải về
Mẫu Danh sách tham dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 của tỉnh, thành 9/7/2020 Mẫu Danh sách tham dự thi Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 của tỉnh, thành Tải về
Bản thuyết minh Phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 9/7/2020 Bản thuyết minh Phần mềm sáng tạo Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
Phiếu đăng ký Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 9/7/2020 Phiếu đăng ký Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 11/6/2020 Thể lệ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 11/6/2020 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2020 Tải về
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản 13/02/2020 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản Tải về
Quyết định và quy chế xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ 3/7/2017 Quyết định và quy chế xét chọn mô hình ứng dụng khoa học công nghệ Tải về
Top